Lente erebia - Erebia epistygne
Lente erebia - Erebia epistygne

Lente erebia - Erebia epistygne
Lente erebia - Erebia epistygne

Lente erebia - Erebia epistygne
Lente erebia - Erebia epistygne

Lente erebia - Erebia epistygne
Lente erebia - Erebia epistygne

Lente erebia - Erebia epistygne
Lente erebia - Erebia epistygne